פרק א' -  תנאים כלליים

1. השימוש או הביקור באתר האינטרנט lottosheli.co.il (להלן "האתר"), ו/או באפליקציה המופעלת על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) (להלן "האפליקציה" ו"לוטוסנד" בהתאמה; האתר והאפליקציה יקראו יחדיו להלן "האתר") ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן "השירותים"), כפופים לתנאי תקנון זה היוצרים את הסכם משפטי בינך לבין האתר וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר. האתר משמעו לצורך תקנון זה - lottosheli.co.il ו/או כל אתר, ו/או כל אפליקציה המופעלים על ידי לוטוסנד בע"מ.

2. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר והאפליקציה (לצורכי נוחות יקראו יחדיו "האתר") הינם פורטל למתן שירות של משלוח טפסים להגרלות מפעל הפיס בלבד. האתר אינו מהווה יישות הקשורה למפעל הפיס בכל דרך שהיא, אינו מייצג את מפעל הפיס ואין בינו ובין מפעל הפיס כל קשר, ישיר או עקיף. לוטוסנד לא קשורה בכל הסכם עם מפעל הפיס ולא קיבלה כל הרשאה ממפעל הפיס למתן השירותים על פי תקנון זה ופעילותה הינה פעילות עצמאית ועל אחריותה הבלעדית.

3. תקנון זה כולל שני חלקים – תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בינך ובין לוטוסנד ותיאור השירותים. הפרדת התקנון לשני חלקים אינה גורעת ממשקלם ויש לקראם יחדיו כמסמך אחד ויש לראות את שני חלקיהם כהסכם המלא שבינך ובין לוטוסנד.

4. תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים.

5. תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.

6. קבלת התנאים

6.1 על מנת להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאי תקנון זה ("התנאים"). לא תוכל להשתמש בשירותים אם לא תאשר ותקבל את התנאים.

6.2 ניתן לקבל את התנאים על ידי שימוש בשירותים, כולם או חלקם. אתה מבין ומסכים לכך שהאתר יתייחס לשימוש בשירותים כאישורך לקבלת התנאים מעתה ואילך.

6.3 על פי החוק, ההשתתפות בהגרלות מפעל הפיס מותרת רק אם הינך מעל גיל 18. אינך רשאי להשתמש בשירותים ולאשר קבלת התנאים אם (א) אינך בגיל המתאים לכריתת הסכם מחייב עם לוטוסנד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מעל גיל 18; או (ב) הינך חסר כשרות משפטית או מנוע בצורה אחרת מלקבל או להשתמש בשירותים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או המדינה בה אתה מתגורר ו/או ממנה אתה ניגש לשירותים או משתמש בהם.

7. שינויים בתנאים

7.1 לוטוסנד עשויה לבצע שינויים בתקנון זה ו/או בחלקים ממנו מעת לעת. לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את השינויים בתוך התקנון ו/או לעדכנו בכל צורה אחרת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר.

7.2 בכל מקרה בו יבוצעו שינויים כאמור לעיל, לוטוסנד תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר. אתה מבין ומסכים שאם תשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו השתנו התנאים, משמע כי הינך מסכים לשינויים ולוטוסנד תהיה רשאית להתייחס להמשך השימוש בשירותים מאותו מועד כקבלת השינויים והסכמה לתקנון המעודכן.

8. הגבלות כלליות לגבי שימוש

8.1 לוטוסנד מעניקה לך בזאת אישור לגישה ושימוש באתר ובשירותים, בכפוף לכל תנאי התקנון ו/או כל דין החל בנסיבות שימושך ובכלל זה הינך מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים - המקומיים, הלאומיים והבין לאומיים, בכל זמן שהוא בעת השימוש בשירותים.

9. אופי האתר

9.1 המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י לוטוסנד ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים. תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, בין השאר בגלל קבלת נתונים שגויים או תקלות תקשורת. לוטוסנד עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. יחד עם זאת, לוטוסנד לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

9.2 כל המידע והשירותים המוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS), בלא כל התחייבות. לוטוסנד לא תהא אחראית לגבי המידע, הפרטים, והשירותים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה ובכלל זה לא תהא אחראית לכל פרסום של מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.

10. העדר התחייבות למתן שירותים עתידיים

10.1 אתה מאשר ומסכים שאופן וטיב השירותים שלוטוסנד מספקת, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש ולוטוסנד אף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אספקת השירותים, כולם או חלקם, זמנית או לצמיתות וכי לא יהיו לך כל טענות או דרישות בקשר לכך.

10.2 אתה תוכל להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת שהיא. אין צורך להודיע מפורשות ללוטוסנד כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים.

11. זכויות יוצרים

11.1 הינך מאשר כי ידוע לך כי מלוא זכויות היוצרים באתר הינן בבעלות לוטוסנד בלבד ולמעט זכות השימוש בשירותים, לא מוקנית לך כל זכות באתר, בקניין הרוחני של האתר, תוכנו, הסימנים המסחריים שבו ו/או כל חלק אחר הקיים בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיצוב האתר, התוכנה המותקנת בו, כל קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם בבעלות מלאה של לוטוסנד. עוד הינך מאשר כי ידוע לך שחל איסור מוחלט עליך לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת לוטוסנד.

12. סיום ההתקשרות

12.1 תנאי התקנון ימשיכו לחול כל עוד הינך משתמש בשירותים.

12.2 לוטוסנד תוכל בכל עת להפסיק את מתן השירותים הניתנים לך, אם:

א. הפרת את תקנון זה (או פעלת באופן שמעיד מעל לכל ספק שהינך מתכוון להפרו); או

ב. לוטוסנד נדרשה לעשות זאת בהתאם לדין כלשהו; או

ג. לוטוסנד רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

12.3 בעת הפסקת מתן השירותים, כל הזכויות המשפטיות, ההתחייבויות והחבויות שהן אתה והן לוטוסנד הייתם כפופים להן (או שהצטברו במהלך הזמן בעת אכיפת התנאים) או שאמורות להמשיך ללא הגבלה, לא יושפעו מהפסקה זו.

13. הגבלת אחריות

13.1 הינך מסכים ומאשר כי ידוע לך, שתנאי לשימוש במתן השירותים, הינו הסכמה ספציפית למגבלות הכלולות בסעיף 13 זה.

13.2 לוטוסנד אינה אחראית להגרלות מפעל הפיס, תוצאותיהן, פרסומי מפעל הפיס ו/או פעולות מפעל הפיס בכל צורה או דרך שהיא. לוטוסנד אינה אחראית גם לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טפסים בתחנה מסויימת או במערכת מפעל הפיס בכלל.

13.3 הינך מסכים ומאשר כי בשום מקרה לא תחול על לוטוסנד אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח טפסים, איבוד טפסים או אי רישומם כנדרש ו/או אובדן רווחים מכל מין וסוג שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בין בהתבסס על חוזה, דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או מכל סיבה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

13.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים כי ידוע לך כי בשום מקרה, לוטוסנד לא תהיה אחראית:

13.4.1 לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, עקיף או ישיר, שעשוי להגרם לך עקב הפסקה במתן השירותים, עיכוב בשימוש, כשל אחר במתן השירותים או באי-יכולת להשתמש באתר, ביטול הזמנה, כח עליון, תחזוקה של האתר, בעיות טכניות ו/או מכל סיבה אחרת;

13.4.2 אי מתן השירותים עקב תקלות מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה מחיקה, פגיעה או כשל באחסון של פריטים שנשלחו על ידך ו/או נתונים אחרים של תקשורת שנשמרו או הועברו על ידך ו/או באמצעות השימוש באתר;

13.4.3 אי היכולת של לוטוסנד לשמור על האבטחה והסודיות של פרטי הסיסמאות או פרטי החשבון שלך.

13.5 לוטוסנד נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הינך מאשר כי ידוע לך שלוטוסנד לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

13.6 ההגבלות המפורטות לעיל יחולו בכל מקרה, בין אם היה על לוטוסנד להיות מודע לאפשרות של אובדן כגון זה ובין אם לאו.

14. תנאים משפטיים כלליים

14.1 תקנון זה לא נועד להקנות זכויות מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים, והוא לא יפורש כחוזה לטובת צד ג'.

14.2 שום התנהגות על ידי לוטוסנד לא תחשב כויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצידה להפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

14.3 אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

14.4 החוק החל על אתר זה והשימוש בו, אפילו אם נעשה שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יהיה החוק של מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת בין הצדדים ו/או בכל עניין הקשור להסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז.

14.5 תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד לוטוסנד ו/או שעניינה תקנון זה ו/או פעילות על פיו הינה 6 (ששה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה והכל כמפורט בהסכם נפרד המצורף לתקנון זה.

14.6 אתה מסכים שלוטוסנד תוכל לספק לך הודעות, לרבות הודעות שנוגעות לשינויים בתנאי האתר, באמצעות הדוא"ל, הדואר הרגיל או פרסומים באתר האינטרנט.

14.7 אתה מסכים כי לוטוסנד תהיה רשאית להשתמש בפרטים האישים שימסרו על ידך (בטופס ההרשמה או אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר בצורה אחרת) לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת. שימוש באתר הינו בגדר הסכמה לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני מלוטוסנד ובכלל זה גם הודעות בעלות אופי פרסומי, אלא אם שלחת הודעת סירוב לאתר. כן רשאית לוטוסנד לשלוח לך מעת לעת תזכורות/הודעות מערכת וכד', באשר לשירות שהוזמן.

 

פרק ב' - עקרונות מתן השירותים

השירותים הניתנים על ידי לוטוסנד אפשר ויתעדכנו מעת לעת. עד עדכון ו/או שינוי חלק זה של התקנון, יחולו עקרונות אלו. חלק זה כפוף לכל תנאי השימוש ומטרתו להבהיר למשתמש את השירותים הניתנים על ידי לוטוסנד ואת התנאים שעל פיהם מוענקים השירותים למשמשים.

15. מגבלות חוקיות

15.1 השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים ו/או על כל משתמש שאינו בעל כשירות משפטית ("בלתי מורשים").

15.2 לוטוסנד מבהירה כי אף כי אינה מקיימת הגרלות, הינה מבקשת להבהיר כי השתתפות של בלתי מורשים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, צ'אנס, וכד') או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל ועל כן לא תתן שירותים אשר יש בהם כדי להפר או למנוע את קיום דיני מדינת ישראל.

15.3 לוטוסנד תפעיל כל אמצעי על מנת למנוע שימוש בשירותיה עבור בלתי מורשים.

15.4 לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבדוק כל אדם המבקש להרשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, באמצעות פניה למשרד הפנים ו/או בכל דרך אחרת, על מנת לוודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם מלהרשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.

16. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעות כמפורט ליד כל הגדרה -

16.1 "האתר" - אתר "לוטושלי" או "lottosheli" שכתובתו www.lottosheli.co.il ולצורכי תקנון זה, שימוש באפליקציה המתואמת לטלפון סלולרי או אמצעי דומה, דינו כדין שימוש באתר לכל דבר ועניין.

16.2 "השירותים" – שירות המופעל על ידי האתר המאפשר לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לתוספת שירות, (היא התוספת כהגדרתה להלן), טפסי הגרלות.

16.3 "טפסי הגרלות" או "טופס" או "טפסים" טפסים המקנים זכות להשתתף בהגרלות. הטפסים ישלחו באמצעות מסופי מפעל הפיס שתבטיח את השתתפות המשתמש בהגרלות.

16.4 "הגרלות" – הגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס (כולל לוטו, צ'אנס, 777, 123 ודומיהם), אלא אם וככל שיחליט האתר על מתן שירותים גם להגרלות אחרות או מניעת שליחת הגרלות מסויימות.

16.5 "התוכנה" תוכנה המאפשרת משלוח של טפסי הגרלות של מפעל הפיס, באמצעות אתר לוטוסנד ו/או אפליקציה המותאמת לטלפון סלולרי ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, וקבלת אישור (קבלה) בגין משלוח הטופס במסוף של מפעל הפיס. לצרכי אבטחת מידע וסודיות, לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את העתק הטופס הסרוק באופן חלקי.

16.6 "הזכייה" – כפי שתקבע על ידי מפעל הפיס על פי שיקול דעתה המוחלט ותנאי ההגרלה המבוצעים על ידה.

16.7 "משתמש" – המשתמש בשירותי האתר ובכפוף לכל מגבלה הקיימת בתקנון האתר ו/או בדין. משתמש יהיה אך ורק המשתמש הרשום באתר לוטוסנד ולא כל גורם אחר.

16.8 "מסוף" - מסוף או כל אמצעי אחר של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.

16.9 "מחיר טופס הגרלה" – המחיר שנקבע על ידי מפעל הפיס בהתייחס להגרלה בה ישתתף המשתמש ואשר הינו המחיר שישולם על ידי האתר עבור טופס ההגרלה שירכש על ידי המשתתף.

16.10 "התוספת" התשלום שהמשתמש ישלם עבור השירות המוענק לו על ידי לוטוסנד ובכלל זה המע"מ החל עליו.

 

17. הרשאים להרשם כמשתמשים באתר

17.1 תנאי לשימוש באתר הינו עמידה במגבלות החוק, ובכלל זה כאמור בסעיף 15 לעיל.

17.2 על מנת להשתמש באתר, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, בעל אזרחות ישראלית וכן הינך חייב להיות בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי האתר.

17.3 כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש באתר בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.

 

18. הרישום

18.1 השימוש באתר מותנה בהשלמת הליך הרישום.

18.2 הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתים ובחירת סיסמא אישית. הינך מאשר כי ידוע לך כי לוטוסנד מסכימה להעניק לך את השירותים, תוך הסתמכות על פרטיך האישיים כפי שמולאו על ידך.

18.3 פרטיך ישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח, ולא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר במידע אשר נמסר ע"י המשתמש, אלא במקרה שביקשת או אישרת זאת מפורשות ו/או ככל הנדרש על פי דין.

18.4 עם השלמת מסירת הפרטים כנדרש, והסכמתך לתנאי התקנון, תהיה רשאי להתחיל לפעול באתר ובכלל זה להשתמש בשירותים.

18.5 הרישום הינו אישי ואינך רשאי לרשום אדם אחר לאתר, עם או בלי הסכמתו ואינך רשאי למסור במסגרת הרישום ו/או בכל הליך אחר, אלא רק את פרטיך שלך.

18.6 פרטיך, כפי שנרשמו באתר ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותך כפי שידרש מפעם לפעם לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטיך בעת זיהוי במשרדי החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום ו/או כפי שהינם מופיעים באתר לוטוסנד, רשאית לוטוסנד לסרב למסור לידיך טופס זוכה או כל מידע אחר.

18.7 לוטוסנד רשאית לדרוש ממך צילום ת.ז. לצורך אימות פרטיך, לרבות גילך וכד'.

 

19. פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר

עם השלמת הליך הרישום באתר, ולצורך ביצוע פעולת שליחת טפסים, תדרש לפעול באופן הבא:

19.1 תנאי למשלוח טפסים הינו אישור חיוב כרטיס האשראי שלך בעלות השירות (דהיינו, מחיר טופס ההגרלה והתוספת)ו/או הפקדת סכום מתאים לחשבונך וזאת על ידי חיוב כרטיס אשראי בלבד. כל יתרה לזכותך שאינה מנוצלת, תשמש לצורך משלוח טפסים עתידיים.

19.2 עם אישור חיוב כרטיס האשראי שלך (ובכלל זה במקרה ובחרת לחייב את חשבונך), תשלח לך הודעת דואר אלקטרונית על החיוב.

19.3 סכומי הזכיות שלך יזוכו בחשבונך באתר ותוכל למשכם, בכל עת, לכרטיס אשראי הרשום על שמך זאת בכפוף למגבלות על פי דין ו/או מגבלות של חברת כרטיסי האשראי. משיכה זו הינה כרוכה בתשלום עמלה בסך של 4.9 ₪ בגין כל משיכה (כולל מע"מ). האתר יהיה רשאי לשנות את גובה עמלה זו ואף לוותר עליה על פי שיקול דעתו.

19.4 מובהר כי האתר רשאי להגביל את הסכום שישמש לשליחת טפסים, במועד אחד או לאורך תקופת זמן, כמו גם להפקדה לחשבונך באתר. זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר/ חברה ובהתאם לדרישות החוק מעת לעת, והינך מוותר על כל טענה בענין זה.

19.5 לאתר שמורה הזכות לדרוש ממך להמציא לו פרטי חשבון על שמך לצורך ביצוע העברות כספים אלו וזאת בנוסף לאפשרות זיכוי כרטיס האשראי שלך. האתר יהיה רשאי לבצע העברה כאמור, במקום זיכוי כרטיס האשראי, על פי שיקול דעתו (הן בהתייחס לכספים שמקורם בזכיות והן בהתייחס לכספים שמקורם בעודפים בחשבונך).

19.6 כל העברה כאמור ו/או זיכוי כרטיס האשראי שלך מותנית בהעדר מגבלה חוקית, לרבות צו שיפוטי או עבירה על חוקי איסור הלבנת הון.

 

20. הליך שליחת הטפסים

20.1 טופס ההגרלה שתבקש למלא, יבחר על ידך ואתה תדרש לסמן את המספרים או הסימונים הנדרשים בטופס, ואחר סיום מילוי הטופס, תלחץ על כפתור "שלח" בתחתית הטופס. בכפוף לאישור חיוב כרטיס האשראי ו/או לקיומה של יתרה מספקת למשלוח הטופס בחשבון הלקוח, המערכת תפתח דף אישור שליחה עם סיכום הכרטיס והעלות הכוללת של העסקה.

20.2 אתה תדרש לאשר את פרטי הטופס בדף אישור השליחה, ואישור זה משמעו הסכמה בלתי חוזרת למשלוח הטופס וחיובך בגינו. עם אישורך, תועבר בקשתך לאחת מתחנות מפעל הפיס למשלוח.

20.3 אחר משלוח הטופס במסוף תחנת מפעל הפיס, בכפוף לאילוצים טכניים ותקלות, תיסרק הקבלה המאשרת משלוח הטופס, ואתה תקבל הודעה לכתובת הדוא"ל שלך, המודיעה לך כי הטופס נשלח בהצלחה. ההודעה שתתקבל אצל המשתמש תכלול קישור (לינק) אשר יאפשר לך לראות את הטופס שנשלח בחשבונך באתר. לצרכי אבטחת מידע וסודיות, לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את העתק הטופס הסרוק באופן חלקי. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, לוטוסנד עשויה, מסיבות שונות, לשלוח את הטופס תוך שימוש בפרטי מי מעובדיה, אשר ישמש כנאמן עבורך ובמקרה כאמור, אותו פרטי אותו עובד יופיעו כשולח הטופס ובכלל זה תצויין תעודת הזהות שלו. במקרה כאמור, הטופס יחשב כטופס שנשלח עבורך ובכל מקרה של זכיה, יגבה אותו עובד את כספי הזכייה עבורך והללו יועברו אליך על ידי לוטוסנד.

20.4 בהגרלות שסכום הזכיה בהן עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, יופיעו גם פרטי ארבעת הספרות האחרונות של מספר הזהות של המשתמש באופן מקודד.

20.5 משלוח טופסי הגרלות באמצעות האתר אפשרית בכפוף לזמינות תחנה פעילה, ובכפוף לשיקול דעת לוטוסנד לסיים קבלת טפסים באתר קודם לסיום הגרלה עקב עומסים או נסיבות אחרות.

20.6 יודגש, כי אין במשלוח הטופס ע"י המשתמש או העברתו למשלוח במסוף, משום התחייבות של לוטוסנד, כי הטופס אכן נשלח או התחייבות של לוטוסנד לשלוח את הטופס, ורק השלמת התהליך וקבלת העתק סרוק של הקבלה שהופקה במסוף במערכת יחשב כהשלמת התהליך. לצרכי אבטחת מידע וסודיות, לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את העתק הטופס הסרוק באופן חלקי.

20.7 היה והליך שליחת טופס כלשהו לא יסתיים, דהיינו לא תקבל אישור על הזרמת הטופס במסוף מפעל הפיס (וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל עומס בתחנות מפעל הפיס, ליקויי תקשורת, סירוב הזרמת טופס בשל מגבלות חוקיות או כל סיבה אחרת), ובמקרה כאמור, לא תהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה והינך מוותר מראש, על כל תביעה אפשרית כנגד לוטוסנד ו/או מי מטעמה.

20.8 היה וחוייבת בעלות משלוח הטופס, והפעולה לא הסתיימה בשליחת הטופס, תזוכה במלוא סכום החיוב.

20.9 באתר תינתן לך אפשרות להורות למערכת למלא טפסי הגרלה באופן אוטומטי ("מנוי"). לצורך הפעלת אפשרות זו, עליך לסמן את המשבצת המתאימה של המשחק בו אתה מעוניין.

20.10 לאחר סימון המנוי, המערכת תשלח, כפי שהורת וכל עוד המשבצת מסומנת, את הטפסים.

20.11 במידה ותרצה לבטל את שליחת הטפסים, כל שעליך לעשות הוא לבטל את סימון המנוי, ומאותו הרגע לא ישלחו טפסים נוספים באופן אוטומטי.

20.12 סימון משבצת המנוי הינה אישור לחיוב כרטיס האשראי שלך בכל פעם שתבחר לשלוח טפסים באמצעות הטלפון הנייד ו/או הטאבלט.

20.13 כל סעיפים המשנה הנכללים בסעיף 20 זה, יחולו גם לגבי המנוי.

 

21. חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

21.1 תנאי למשלוח טופס הגרלה הינו אישורך, כאמור לעיל, לתשלום מלוא החיוב שיוצג לך אשר כולל את עלות טופס ההגרלה והתוספת יחדיו. לצורך חישוב התוספת שתשלם בגין משלוח טופס השתתפות בהגרלה, אנא ראה את מחשבון חישוב התוספת בקישור הבא - www.lottosheli.co.il/commission-calculator.

21.2    לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריף התוספת (אם כי במקרה כאמור לא יהיה שינוי בגין טפסים שנשלחו) או לוותר על התוספת, כולה או חלקה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

21.3 התוספת (התשלום בגין השירות) תבוא לידי ביטוי כחלק מהמחיר הכולל, כך שמחיר השליחה יכלול את עלות טופס ההגרלה והתוספת, שהינה כאמור, התשלום המשולם ללוטוסנ בגין השירות הניתן על ידה. כך לדוגמא בלבד, במקרה של עלות טופס הגרלה להגרלת לוטו מסויימת בסך 5.80 ₪ והעלות הכוללת למשתמש בסך 9.90 ₪, תוספת הינה בסך של  4.10 ₪.

21.4 התוספת אינה כוללת כל הוצאה נוספת שאינה משלוח אלקטרוני ובכלל זה אינה כוללת שירות שליחים ו/או דואר למשתתף ואינה כוללת עמלות בגין שירותים שלוטוסנד תדרש לשאת בהם, דוגמאת עמלת העברה ו/או הפקדה ו/או זיכוי כרטיס האשראי שלך.

 

22. זיכוי טפסים זוכים

22.1 הינך מאשר, בהרשאה בלתי חוזרת, ללוטוסנד לגבות עבורך את כספי הזכיה בהגרלות מפעל הפיס, במידה ולוטוסנד תהיה רשאית לעשות זאת. על פי הנוהלים והתקנות הקיימים, כל זכייה בסכום העולה על 11,000 ש"ח (כפי שסכום זה יעודכן מעת לעת), יתקבלו על ידי הזוכה ישירות, כאמור בסעיף קטן 22.6 להלן.

22.2 למען הסר ספק מובהר כי לוטוסנד וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, זיכויו, גביית סכום הזכיה, והעברת סכום הזכיה לידיך, ככל שיתאפשר, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלו, הפקדת הסכום לזכותך ו/או העברה לחשבונך בבנק שאת פרטיו מסרת.

22.3 זיכוי כספי זכיית הטופס יעשו על ידי העברה לחשבונך בלוטוסנד. אתה תהיה רשאי למשוך את כספי הזכייה בכל עת באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלך (ובמקרה כאמור, תחוייב בתשלום עמלה כפי שתקבע לוטוסנד מעת לעת, ועומדת במועד עדכון תנאי שימוש אלו על סכום של 4.9 ₪). כן תהיה זכאי לבקש כי כספים מחשבונך יועברו בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלך, אחר מתן הודעה בכתב, מסירת פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים וכנגד תשלום עמלת העברה בסך של 25 ₪.

22.4 הינך רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותך בכרטסת האתר בכדי להשתתף בהגרלות נוספות, או לתת הוראה להעברת יתרה זו (כולל כספי הזכיה או חלקם) לחשבון כרטיס האשראי שלך, ככל שיתאפשר, ו/או לחשבונך בבנק, עפ"י הפרטים אשר ימסרו על ידך. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק/ כרטיס אשראי על שמך.

22.5 זיכוי חשבונך באתר בגין כל זכייה יבוצע סמוך ככל הניתן למועד קבלת הכספים ממפעל הפיס.

22.6 במקרה של טפסים שלא ניתן לזכותם באתר, מאחר שסכום הזכיה עולה על התקרה לזיכוי כקבוע בתקנון זה או על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, אזי תזומן למשרדי לוטוסנד, שם ימסר לך הטופס הזוכה כנגד הצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או אסמכתא נוספת או אחרת שתדרש ע"י לוטוסנד ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש ו/או הטופס הזוכה יועבר אליך בצורה אחרת שתתואם עימך. במקרה כאמור, תדרש לפנות בכוחות עצמך, למשרדי מפעל הפיס על מנת לקבל לידיך את סכום הזכיה.

22.7 זימונך לאסוף את כרטיס הזכיה יתואם עימך בהקדם האפשרי, בסמוך לתאריך הזכיה.

 

23. שמירת טפסי ההשתתפות

23.1 במקרה שטופס ההשתתפות בהגרלה לא זכה בפרס כלשהו, יושמד הטופס המקורי 7 ימים אחר ההגרלה. במידה ותבקש לקבל לידיך את טופס ההגרלה שלא זכה בפרס, יהא עליך להודיע ללוטו סנד בדוא"ל במהלך 7 הימים על בקשתך זו.

23.2 טופס שזכה בהגרלה וזוכה לכרטיס האשראי שלך ו/או בחשבון המשתמש באתר ו/או הועבר לחשבון הבנק שלך, יושמד לאחר 14 ימים ממועד משלוח ההודעה למשתמש בדוא"ל כי סכום הזכיה זוכה כאמור.

23.3 טופס שזכה בהגרלה, ולא זוכה בשל תנאי מפעל הפיס, לדוגמא מחמת הסכום הגבוה של הזכיה או מסיבה אחרת, ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה בדוא"ל למשתמש על זכייתו ולא יושמד לפני משלוח לפחות 7 הודעות כאמור.

23.4 בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שלא דרשת את הטופס המקורי, תהא לוטוסנד רשאית להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד לוטוסנד או מי מטעמה בהקשר לנושא זה.

 

24. מדיניות ביטול השתתפות

אחר אישור משלוח הטופס בדף אישור השליחה באתר, לא ניתן לבטל את משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס.

 

פרק ג' – הסכם נפרד על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958

24. הסכם נפרד

24.1 מוסכם בזאת, כי תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד לוטוסנד ו/או שעניינה תקנון האתר של לוטוסנד ו/או פעילות על פיו, הינה 6 (ששה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה. מובהר כי בעת ביצוע הרישום ובהסכמתך להשתמש בשירותיה של לוטוסנד, הינך מסכים להסכם נפרד זה ועל פיו קוצרה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 לששה חודשים וזאת על פי הוראות סעיף 19 לחוק האמור לעיל.

עדכון אחרון: 17.11.2021