פרק א' -  תנאים כלליים

1. השימוש או הביקור באתר האינטרנט lottosheli.co.il (להלן "אתר לוטוסנד") ו/או באפליקציה המופעלת על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) (להלן "האפליקציה" ו-"לוטוסנד" בהתאמה; אתר לוטוסנד והאפליקציה יקראו יחדיו "האתר"), והשימוש בשירותים, כהגדרתם בסעיף 16 להלן, כפופים לתנאי תקנון זה היוצרים את ההסכם המשפטי בינך לבין האתר וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר. האתר משמעו לצורך תקנון זה – lottosheli.co.il ו/או כל אתר, ו/או כל אפליקציה המופעלים על ידי לוטוסנד בע"מ, אם וככל שיופעלו.

2. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר הינה פלטפורמה למתן שירות של משלוח טפסים להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס בלבד, באמצעות נקודות המכירה של מפעל הפיס. האתר אינו ישות הקשורה למפעל הפיס בכל דרך שהיא, אינו מייצג את מפעל הפיס ואין בינו ובין מפעל הפיס כל קשר, ישיר או עקיף. לוטוסנד לא קשורה בכל הסכם עם מפעל הפיס ולא קיבלה כל הרשאה ממפעל הפיס למתן השירותים על פי תקנון זה ופעילותה הינה פעילות עצמאית ועל אחריותה הבלעדית. 

תנאי ההגרלות, לרבות מסלולי הגרלות השונים, מועדיהן, תקופת ההתיישנות, הזכאות לקבלת כספי הזכייה בגין הכרטיסים הזוכים וכיו"ב, הינם התנאים של ההגרלות כפי שנקבעו על ידי מפעל הפיס ואין החברה אחראית לתנאים אלו ו/או לשינויים שיחולו בהם מעת לעת, ככל שיחולו. שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה ראייה כי המשתמש אישר את ידיעתו שההגרלות נערכות כאמור בסעיף זה והמשתמש מנוע מלטעון כל טענה בהקשר זה.

כמפורט באתר מפעל הפיס – מובאת בזאת האזהרה שלפיה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "משרד הרווחה") קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה שמספרו 118 (שיחת חינם) 24 שעות ביממה.

3. תקנון זה כולל שלושה חלקים – פרק א' - תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בינך ("המשתמש") ובין לוטוסנד ופרק ב' – המתאר במסגרת ההסכם המשפטי את אופן מתן השירותים. כן כולל תקנון זה (פרק ג') הסכם נפרד לעניין התיישנות. הפרדת התקנון לחלקים אינה גורעת ממשקלם, יש לקראם יחדיו כמסמך אחד ויש לראות את כל חלקי התקנון כהסכם המלא שבינך ובין לוטוסנד. לעניין הגדרות החלות על תקנון זה – ראה סעיף 16 להלן.

4. תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים.

5. תקנון זה נכתב מטעמי נוחות בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.

 

6. קבלת התנאים

6.1 על מנת להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאי תקנון זה ("התנאים"). לא תוכל להשתמש בשירותים אם לא תאשר ותקבל את התנאים ובכלל זה תמלא את הפרטים האישיים הנדרשים, תסכים לתנאי תקנון זה, תאשר קבלת הודעות מלוטוסנד ואת מדיניות הדיוור של לוטוסנד ותאשר כי הינך מעל גיל 18 וכל זאת במסגרת תהליך הרישום לאתר.

6.2 הינך מאשר כי בעצם השימוש בשירותים, כולם או חלקם, אתה מאשר את הסכמתך לתנאי תקנון האתר והינך מבין ומסכים לכך שהאתר יתייחס לשימוש בשירותים כאישורך לקבלת תנאי תקנון האתר.

6.3 על פי החוק, ההשתתפות בהגרלות מפעל הפיס מותרת רק אם הינך מעל גיל 18. אינך רשאי להשתמש בשירותים ולאשר קבלת התנאים אם (א) אינך בגיל המתאים לכריתת הסכם מחייב עם לוטוסנד ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מעל גיל 18; או (ב) הינך חסר כשרות משפטית או מנוע בצורה אחרת מלקבל או להשתמש בשירותים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או המדינה בה אתה מתגורר ו/או ממנה אתה ניגש לשירותים או משתמש בהם, (ג) הינך משתמש בשירותים עבור צד ג' שאינו מעל גיל 18.

 

7. שינויים בתנאים

7.1 לוטוסנד עשויה לבצע שינויים בתקנון זה ו/או בחלקים ממנו מעת לעת. לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את השינויים בתוך התקנון ו/או לעדכנו בכל צורה אחרת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר.

7.2 בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים כאמור לעיל, לוטוסנד תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר ותעשה מאמצים ליידע את המשתמשים שכתובת הדוא"ל שלהם מצויה בידיה, בשינויים אלו באמצעות הודעת דוא"ל. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר. אתה מבין ומסכים שאם תשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו השתנו התנאים, משמע כי הינך מסכים לשינויים ולוטוסנד תהיה רשאית להתייחס להמשך השימוש בשירותים מאותו מועד כקבלת השינויים והסכמה לתקנון המעודכן.

7.3 יודגש כי במקרה של רישום שגוי של כתובת הדוא"ל בעת הליך הרישום, עדכון שגוי של הפרטים שלך, תקלות בתיבת דוא"ל שלך או הפניית הודעות לתיבת "דואר זבל", וכן גם במקרה שהסרת עצמך מרשימת הדיוור של לוטוסנד, אזי ייתכן ולא תקבל הודעת דוא"ל על השינויים בתקנון. במקרה זה, הינך מבין כי לוטוסנד תהא רשאית להתייחס להמשך השימוש בשירותים מאותו מועד כקבלת השינויים והסכמה לתקנון המעודכן.

 

8. הגבלות כלליות לגבי שימוש

8.1 לוטוסנד מעניקה לך בזאת אישור לגישה ושימוש באתר ובשירותים, בכפוף לכל תנאי התקנון ו/או כל דין החל בנסיבות שימושך ובכלל זה הינך מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים - המקומיים, הלאומיים והבין לאומיים, בכל זמן שהוא, בעת השימוש בשירותים. כל משתמש באתר ובשירותים מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים לשם כל מטרה בלתי חוקית, ו/או לשם כל מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה.

 

9. אופי האתר

9.1 המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י לוטוסנד ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים ובכלל זה מפעל הפיס. יתכן שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר ייפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, בין השאר בגלל קבלת נתונים שגויים ו/או תקלות תקשורת ו/או שינויים בהנחיות ונוהלי מפעל הפיס או גופים רגולטורים אחרים. לוטוסנד עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. עם זאת, לוטוסנד לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב האפשרות לקיום שיבושים אלה.

9.2 כל המידע והשירותים המוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS), בלא כל מצג והתחייבות. לוטוסנד לא תהא אחראית לגבי המידע, הפרטים, והשירותים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה ובכלל זה לא תהא אחראית לכל פרסום של מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.

 

10. העדר התחייבות למתן שירותים עתידיים

10.1 אתה מאשר ומסכים שאופן וטיב השירותים שלוטוסנד מספקת, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש ולוטוסנד אף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אספקת השירותים, כולם או חלקם, זמנית או לצמיתות וכי לא יהיו לך כל טענות או דרישות בקשר לכך.

10.2 אתה תוכל להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת שהיא. אין צורך להודיע מפורשות ללוטוסנד כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים. ככל שתפנה ללוטוסנד ותבקש את הסרת רישומך באתר ו/או מחיקת פרטיך מהאתר (בכפוף למגבלות הקיימות על לוטוסנד לשמירת הפרטים הנדרשים על פי דין ו/או לצורכי ארכיב), יהיה בכך לסיים את התקשרותך עם לוטוסנד. 

 

11. זכויות יוצרים

11.1 הינך מאשר כי ידוע לך כי מלוא זכויות היוצרים באתר הינן בבעלות לוטוסנד בלבד ולמעט זכות השימוש בשירותים, לא מוקנית לך כל זכות באתר, בקניין הרוחני של האתר ו/או של לוטוסנד, תוכנו, הסימנים המסחריים שבו ו/או כל חלק אחר הקיים בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיצוב האתר, התוכנה המותקנת בו, כל קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם בבעלות מלאה של לוטוסנד. עוד הינך מאשר כי ידוע לך שחל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת לוטוסנד. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן. 

 

12. סיום ההתקשרות

12.1 תנאי התקנון ימשיכו לחול כל עוד הינך משתמש בשירותים, בכפוף לסעיף 12.3 להלן.

12.2 לוטוסנד תוכל בכל עת להפסיק את מתן השירותים הניתנים לך, אם:

א. הפרת את הוראות תקנון זה (או פעלת באופן שמעיד מעל לכל ספק שהינך מתכוון להפרו); או

ב. לוטוסנד נדרשה לעשות זאת בהתאם לדין כלשהו; או

ג. במקרה בו לוטוסנד החליטה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו למשתמש כלשהו ו/או לחלק ו/או כל המשתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

12.3 בעת הפסקת מתן השירותים, כל הזכויות המשפטיות, ההתחייבויות והחבויות שאתה ולוטוסנד הייתם כפופים להן (או שהצטברו במהלך הזמן בעת אכיפת התנאים) או שאמורות להמשיך לחול ללא הגבלה, לא יושפעו מהפסקה זו.

 

13. הגבלת אחריות

13.1 הינך מסכים ומאשר כי ידוע לך, שתנאי לשימוש בשירותים, הינו הסכמה ספציפית למגבלות הכלולות בסעיף 13 זה.

13.2 לוטוסנד אינה אחראית לצורת ביצוע הגרלות מפעל הפיס, תוצאותיהן, פרסומי מפעל הפיס ו/או פעולות מפעל הפיס בכל צורה או דרך שהיא ולא תישא בכל נזק או הוצאה בהתייחס אליהם. לוטוסנד אינה אחראית גם לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר ו/או בתוכנה, ו/או בגישה לאתר ו/או בתקלות במסופי מפעל הפיס ו/או באפשרות שליחת טפסים בתחנה מסוימת של מפעל הפיס ו/או במערכת מפעל הפיס בכלל. כן, לא תישא לוטוסנד בכל אחריות הנובעת ממעשה או מחדל של המשתמש ובכלל זה מילוי מידע שגוי, לא נכון או חלקי, ממועד רישום המשתמש ובכלל זה גם בעת שימוש בשירותים ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מילוי שגוי או לא מלא של פרטי המשתמש אשר עלולים למנוע אפשרות של גביית פרס, במקרה של זכייה. לוטוסנד לא תישא בכל אחריות בגין כל תקלה טכנית ו/או נושא אחר שימנע את שימוש המשתמש באתרה, בין בהתייחס למקרה בודד או יותר.

בכל המקרים האמורים לעיל,  למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד לוטוסנד.

13.3 הינך מסכים ומאשר כי בשום מקרה לא תחול על לוטוסנד אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין, בגין אי ביצוע או עיכוב בטיפול בבקשתך למשלוח טפסים, איבוד טפסים או אי רישומם כנדרש ו/או אובדן רווחים מכל מין וסוג שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר זה, בין בהתבסס על דיני חוזים, דיני נזיקין, כל דין אחר ו/או מכל סיבה אחרת ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד לוטוסנד.

13.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים כי ידוע לך כי בשום מקרה, לוטוסנד לא תהיה אחראית:

13.4.1 לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, עקיף או ישיר, שעשוי להיגרם לך עקב הפסקה במתן השירותים, עיכובים, כשל אחר במתן השירותים או באי-יכולת להשתמש באתר, תקלה בבקשה למשלוח הטפסים מכל סיבה שהיא, ביטול בקשה למשלוח טופס, כח עליון, רגולציה, תחזוקה של האתר, בעיות טכניות ו/או מכל סיבה אחרת;

13.4.2 אי מתן השירותים עקב תקלות מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה רישום לא נכון, מחיקה, פגיעה או כשל באחסון של פריטים שנשלחו על ידך ו/או נתונים אחרים של תקשורת שנשמרו או הועברו על ידך ו/או באמצעות השימוש באתר;

13.4.3 אי היכולת של לוטוסנד לשמור על האבטחה והסודיות של פרטי הסיסמאות או פרטי החשבון שלך.

13.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה האחריות של לוטוסנד לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המשתתף בגין בקשה למשלוח אותו טופס. כל זאת, בהתייחס לכל אירוע ו/או תקלה ובכלל זה אי טיפול בבקשה למשלוח טופס או  בקשה למשלוח טופס עם פרטים שגויים.

13.6 לוטוסנד נוקטת באמצעי אבטחה שונים ופועלת לאבטחת האתר. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים, שימוש בהם ו/או הפצתם. הינך מאשר כי ידוע לך שלוטוסנד לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל שימוש ו/או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך, לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

13.7 ההגבלות המפורטות לעיל יחולו בכל מקרה, בין אם היה על לוטוסנד להיות מודעת לאפשרות של אירוע מעין זה ובין אם לאו.

13.8 בכל המקרים האמורים לעיל, למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד לוטוסנד.

14. תנאים משפטיים כלליים

14.1 תקנון זה לא נועד להקנות זכויות מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים, והוא לא יפורש כחוזה לטובת צד ג'.

14.2 שום התנהגות על ידי לוטוסנד ו/או מי מטעמה, לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם או על פי כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצידה להפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

14.3 אם אינך שבע-רצון מהאתר ו/או כל חלק של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקה מיידית של השימוש באתר.

14.4 החוק החל על אתר זה והשימוש בו, אפילו אם נעשה שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יהיה החוק של מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת בין הצדדים ו/או בכל עניין הקשור להסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז.

14.5 תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד לוטוסנד ו/או שעניינה תקנון זה ו/או פעילות על פיו הינה 6 (ששה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה והכל כמפורט בהסכם נפרד המצורף לתקנון זה.

14.6 הסכם זה אינו ניתן להמחאה ו/או הסבה על ידי הלקוח. לוטוסנד תהיה רשאית להמחות ו/או להסב את הסכם זה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים ובכלל זה במקרה של רה-ארגון של פעילותה, עסקה להעברת פעילותה, מכירת פעילות ו/או כל התקשרות עסקית אחרת עם צד ג' כלשהו, (שבה צד ג' ייטול על עצמו את זכויות והתחייבות לוטוסנד). בכל מקרה של המחאה או הסבה כאמור, תימסר לך הודעה על פי תנאי השימוש אלו ותהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם לוטוסנד כסעד היחיד שיוקנה לך במקרה של המחאה ו/או הסבה כאמור.

14.7 לוטוסנד אימצה מדיניות הגנת פרטיות לעניין השימוש באתר. ראה – מדיניות פרטיות.

14.8 אתה מסכים שלוטוסנד תוכל לספק לך הודעות, לרבות הודעות שנוגעות לעדכוני פעילות, שינויים בתנאי האתר, פרסומות ו/או הודעות אחרות, באמצעות מסרונים, דוא"ל, דואר רגיל, פרסומים באתר האינטרנט ו/או אמצעים אחרים. אתה מסכים כי ככל שתבחר לקבל הודעות מתפרצות (push), ניהול קבלת הודעות אלו והפסקת קבלתן הינה באחריותך המלאה ואין ללוטוסנד גישה או שליטה בנושא זה ובכל מקרה בו תבקש להימנע מקבלת הודעות מעין אלו, יהיה עליך לחסום את קבלתן באמצעות הגדרות דפדפן הגלישה ו/או הגדרות ההתראות במחשב ו/או במכשיר הנייד שלך.

14.9 אתה מסכים כי לוטוסנד תהיה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שימסרו על ידך (בטופס ההרשמה או אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר בצורה אחרת), כמידע סטטיסטי כללי,  לצרכי לוטוסנד וכן לשם משלוח הודעות פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ובכלל זה הודעות בדואר אלקטרוני, מסרונים ובין בדרך אחרת. שימוש באתר הינו בגדר הסכמה לקבלת הודעות, מסרונים, ו/או דואר אלקטרוני מלוטוסנד ובכלל זה גם הודעות בעלות אופי פרסומי, אלא אם ביקשת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר. כן רשאית לוטוסנד לשלוח לך מעת לעת, כל עוד לא ביקשת להימחק כמשתמש באתר, הודעות מערכת, הודעות בהתייחס לשינויים בפעילות האתר, עדכונים בנושאים תפעוליים וכד', באשר לשירותים. תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור במדיה כלשהי ע”י פניה להסרתך מרשימת הדיוור של לוטוסנד באותה מדיה   וכך (1) בהתייחס להסרתך מרשימת הדיוור של הדואר האלקטרוני, תוכל ללחוץ על הקישור המצורף בכל דיוור או לפנות לתיבת שירות הלקוחות להסרה; (2) להסרתך מרשימת דיוור המסרונים, תוכל להשיב למספר המצורף למסרון במילה "הסר" או לפנות לתיבת שירות הלקוחות להסרה. לוטוסנד תעשה את מירב המאמצים על מנת להסירך מרשימת הדיוור במדיה שהתבקשה על ידך בתוך 4 ימי עסקים.

 

פרק ב' - עקרונות מתן השירותים

השירותים הניתנים על ידי לוטוסנד אפשר ויתעדכנו מעת לעת ועליך לעקוב אחר הודעות לוטוסנד ותקנון האתר לעניין התנאים העדכניים החלים על השימוש באתר ובשירותים. פרק ב' זה כפוף לכל תנאי השימוש ומטרתו להבהיר למשתמש את השירותים הניתנים על ידי לוטוסנד ואת התנאים שעל פיהם מוענקים השירותים למשתמש.

 

15. מגבלות חוקיות

15.1 השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים ו/או על כל משתמש שאינו בעל כשירות משפטית ("בלתי מורשים").

15.2 כידוע, על פי החוק הקיים במדינת ישראל, אסורה ההשתתפות של בלתי מורשים בהגרלות מפעל הפיס (לוטו, צ'אנס, וכד') או בכל הימור או הגרלת מזל אחרת. לוטוסנד מבהירה כי אף כי אינה מקיימת את ההגרלות עצמן, אלא מפעילה שירות של משלוח טפסי השתתפות להגרלות אלה בלבד, היא לא תאפשר מתן שירותים אשר יש בהם כדי להפר או למנוע את קיום דיני מדינת ישראל, בכל מקרה בו תהיה מודעת לניסיון לשימוש בשירותים על ידי בלתי מורשים.

15.3 לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולהפעיל כל אמצעי על מנת למנוע שימוש בשירותיה על ידי ו/או עבור בלתי מורשים.

15.4 לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות המלאה, מבלי להתחייב בכל התחייבות בנושא זה, לבדוק כל אדם המבקש להירשם כמשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, וכן לבדוק משתמשים שרישומם כבר הושלם, באמצעות פניה למשרד הפנים ו/או בכל דרך אחרת, על מנת לוודא כי המשתמש הינו בגיר שגילו עולה על 18 שנים, וכן כי אין מגבלה חוקית אחרת המונעת מהאדם מלהירשם כמשתמש באתר או לעשות שימוש בשירות מהשירותים המוצעים בו.

15.5 המשתמש לא ישתתף בהגרלות עבור אחרים, אלא יפעל עבור עצמו בלבד. לוטוסנד לא תכיר בכל זכות של צד ג' כלשהו שיטען כי הינו בעל זכות בטופס הגרלה שנרכש על ידי משתמש כלשהו. 

 

16. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעות כמפורט ליד כל הגדרה -

16.1 "האתר" – כהגדרתו לעיל (ובכלל זה אתר "לוטושלי" או "lottosheli" שכתובתו www.lottosheli.co.il) לצורכי תקנון זה, שימוש באפליקציה, ככל שתהיה זמינה או כל אמצעי דומה, דינו כדין שימוש באתר לכל דבר ועניין.

16.2 "השירותים" – שירות המופעל על ידי האתר המאפשר לציבור המשתמשים, אשר נרשמו באתר ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, לשלוח באינטרנט, בתמורה לדמי טיפול, (הם התוספת כהגדרתה להלן), בקשות למשלוח טפסים להשתתפות בהגרלות של מפעל הפיס על ידי מילוי טפסי בקשה, אשר נשלחים על ידי לוטוסנד בנקודות המכירה המורשות של מפעל הפיס. כן כוללים השירותים אפשרות לקבלת עותקים דיגיטליים של טפסי הגרלה אחר משלוחם, מעקב אחר השתתפות בהגרלות ושימוש בחשבון המשתמש, כהגדרתו להלן.

16.3 "חשבון המשתמש" – חשבון וירטואלי שייפתח עבור כל משתמש על ידי לוטוסנד ובו יירשמו הפעולות הכספיות הנוגעות לשימוש בשירותים ובכלל זה ניהול יתרת המשתמש, חיוב המשתמש בגין בקשות למשלוח טפסים, זיכויו בגין זכיות וחיובו עבור דמי טיפול בבקשות ו/או שירותים נוספים. חשבון המשתמש כולל גם אזור אישי המאפשר צפייה בטפסים שהשתתפו או ישתתפו בהגרלות (ככל שתהליך השליחה שלהם הושלם), בנוסף למעקב אחר הפעילות הכספית.

16.4 "טופס הגרלה" או "טופס השתתפות" או "טופס" (בלשון יחיד או רבים) – מסמכי הגרלה של מפעל הפיס המקנים זכות להשתתף בהגרלות מפעל הפיס מסוג לוטו, צ'אנס, 777, 123 (או הגרלות אחרות בהם יעשה משלוח טפסים עבור המשתמש) ואשר מתקבלים על ידי לוטוסנד בנקודות המכירה של מפעל הפיס, בהתבסס על טפסי הבקשה הממולאים על ידי המשתמש. בהגרלות ו/או בצירופים שנבחרו בבקשת משלוח הטופס, שסכום הזכייה האפשרי בהם עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, טופס ההגרלה שיתקבל על ידי לוטוסנד עבור משתמש יכלול את ארבע הספרות האחרונות של תעודת הזהות של המשתמש. 

16.5 "בקשה למשלוח טופס" או "בקשה" (בלשון יחיד או רבים) – טופס הבקשה אותו ממלא המשתמש דרך האתר והכולל את פרטי המשתמש שמולאו על ידו וכן את המספרים/הצירופים וההגרלות שנבחרו על ידי המשתמש. פרטים אלו מוזנים במסופי מפעל הפיס על ידי לוטוסנד, ועל בסיסם מופק טופס ההגרלה.

16.6 "הגרלות" – הגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס (כולל לוטו, צ'אנס, 777, 123) אשר השירותים ניתנים בגינן, ככל שיחליט האתר על מתן שירותי משלוח טפסים גם להגרלות אחרות או מניעת בקשות למשלוח טפסים להגרלות מסוימות. כמו כן, מפעל הפיס מפעיל הגרלה נוספת, בשם הגרלת ה-Extra (אקסטרה), בה ניתן לבקש להשתתף בעת מילוי הבקשה למשלוח טופס להגרלת הלוטו (כמפורט להלן).

16.7 "התוכנה" - תוכנה המאפשרת קליטה ועיבוד בקשות למשלוח טפסי הגרלות של מפעל הפיס, באמצעות אתר לוטוסנד ו/או אפליקציה המותאמת לטלפון סלולרי ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, ובהתייחס לטפסי הגרלה, קבלת אישור בגין משלוח הטופס בנקודת מכירה מורשית של מפעל הפיס. לצרכי אבטחת מידע וסודיות, לוטוסנד מציגה למשתמש את הטופס הסרוק באופן חלקי.

16.8 "הזכייה" – כפי שתקבע על ידי מפעל הפיס על פי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לתנאי ההגרלות המופעלות על ידה. 

16.9 "משתמש" או "לקוח" (בלשון יחיד או רבים) – המשתמש באתר ו/או בשירותים ובכפוף לכל מגבלה הקיימת בתקנון האתר ו/או בדין. משתמש יהיה אך ורק משתמש הרשום באתר לוטוסנד ו/או כזה העושה שימוש בשירותים הנלווים באתר, כגון צפייה בתוצאות ההגרלות ושירותים נוספים ולא כל גורם אחר.

16.10 "מסוף" - מסוף או כל אמצעי אחר של מפעל הפיס אשר נמצא בנקודת מכירה מורשית של מפעל הפיס והמאפשר שידור בקשות להשתתפות בהגרלות.

16.11 "מחיר טופס הגרלה" – המחיר שנקבע על ידי מפעל הפיס בהתייחס להגרלה שבה ביקש המשתמש להשתתף באמצעות משלוח טופס הבקשה ואשר הינו המחיר שישולם על ידי לוטוסנד בנקודת המכירה המורשית של מפעל הפיס עבור הבקשה.

16.12 "התוספת" או "דמי הטיפול בבקשה למשלוח" - התשלום שהמשתמש ישלם ללוטוסנד עבור הטיפול בבקשתו למשלוח טופס ובכלל זה המע"מ החל על התשלום ואשר משולם בד בבד עם תשלום מחיר טופס ההגרלה, בעת משלוח הבקשה והינו בנוסף למחיר טופס ההגרלה.

 

17. הרשאים להירשם כמשתמשים באתר

17.1 תנאי לשימוש באתר הינו עמידה במגבלות החוק, ובכלל זה כאמור בסעיף 15 לעיל.

17.2 על מנת להשתמש באתר, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, בעל אזרחות ישראלית וכן הינך חייב להיות בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי האתר.

17.3 כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש באתר בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.

 

18. הרישום

18.1 השימוש באתר מותנה בהשלמת הליך הרישום, אשר יכול ויתבצע בד בבד עם רכישת השירותים הראשונה של המשתמש (דהיינו, מילוי בקשה למשלוח טופס של מפעל הפיס) או הרישום לאתר גם ללא מילוי בקשה למשלוח טופס של מפעל הפיס באותו מועד.

18.2 הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בדף ההרשמה והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים. הינך מאשר כי ידוע לך שלוטוסנד מסכימה להעניק לך את השירותים, תוך הסתמכות על פרטיך האישיים כפי שמולאו על ידך. הינך מאשר כי ידוע לך שהשלמת הליך ההרשמה יבוצע במועד הצהרתך על היותך מעל גיל 18 ואישור הסכמתך לתנאי התקנון וקבלת דיוור, ללא כל תלות בהשלמת הבקשה.

18.3 פרטיך יישמרו באתר החברה שהינו אתר מאובטח, ולא יתאפשר שימוש של כל גורם אחר במידע אשר נמסר על ידך, אלא במקרה שביקשת או אישרת זאת מפורשות ו/או ככל הנדרש על פי דין.

18.4 עם השלמת הליך הרישום ובכלל זה מסירת כל הפרטים הנדרשים, הצהרה על היותך מעל גיל 18, אישור הסכמתך לתנאי התקנון ולקבלת דיוור מלוטוסנד והזנת פרטי כרטיס אשראי עבור השירותים הנרכשים, תהיה רשאי להתחיל לפעול באתר ובכלל זה להשתמש בשירותים.

18.5 הרישום הינו אישי ואינך רשאי לרשום אדם אחר לאתר, עם או בלי הסכמתו ו/או לעשות כל שימוש בפרטים של כל אדם אחר, אלא רק בפרטיך שלך.

18.6 פרטיך, כפי שנרשמו באתר ישמשו את הנהלת האתר לאימות זהותך כפי שיידרש מפעם לפעם לרבות בעת מסירת טופס זוכה למשתמש. לפיכך, במידה ופרט מפרטיך בעת זיהוי במשרדי החברה לא יהיה זהה לפרטים שנמסרו בעת הרישום ו/או כפי שהינם מופיעים באתר לוטוסנד, רשאית לוטוסנד לסרב למסור לידיך טופס זוכה או כל מידע אחר.

18.7 לוטוסנד רשאית לדרוש ממך צילום ת.ז. לצורך אימות פרטיך, לרבות גילך וכד' וכן אישור ניהול חשבון בנק ו/או כל אמצעי זיהוי אחר שיידרש לשם מתן השירותים ובכלל זה לצורכי גביית כספי זכיות ו/או העברתם למשתמש.

18.8 השימוש באתר כפוף להוראות הרלוונטיות של תקנון(נים) של מפעל הפיס, כפי שיעודכנו מעת לעת, אף אם הוראות אלו אינן נכללות במסגרות תקנון זה. שימוש באתר מהווה אישור המשתמש כי הינו מסכים לתחולת כל הוראות תקנוני מפעל הפיס, ככל הרלבנטיים לו. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות תקנוני מפעל הפיס, יחולו הוראות תקנוני מפעל הפיס. 

 

19. פתיחה וניהול חשבון המשתמש באתר

כחלק מתהליך ההרשמה ולצורך ביצוע פעולת שליחת טפסים, תידרש לפעול באופן הבא:

19.1 תנאי למשלוח טפסים הינו מילוי כנדרש של בקשת משלוח הטופס ובכלל זה מילוי הפרטים הנדרשים בעת משלוח טופס ההגרלה הראשון ואישור חיוב כרטיס האשראי שלך בעלות השירות הכוללת (דהיינו, מחיר טופס ההגרלה ודמי הטיפול בבקשת המשלוח) ו/או הפקדת סכום מתאים לחשבון המשתמש שלך וזאת על ידי חיוב כרטיס אשראי בלבד. כל יתרה לזכותך שאינה מנוצלת, תשמש לצורך משלוח טפסים עתידיים במידה ותבחר בכך. חיוב זה מהווה חלק מתהליך ההרשמה הראשוני ובהמשך תוכל להשתמש ביתרות הכספיות הקיימות בחשבון המשתמש או לחייב את כרטיס האשראי, על פי שימוש בפועל או באמצעות הרשאה להשתמש בפרטי כרטיס אשראי שיישמרו לצורך זה.

19.2 עם השלמת הבקשה למשלוח טופס ואישורך בהתייחס לשירות זה, תישלח לך הודעת דואר אלקטרוני על קבלת בקשתך.

19.3 סכומי הזכיות שלך יזוכו בחשבון המשתמש שלך באתר ותוכל למשוך אותם, בכל עת, לכרטיס אשראי הרשום על שמך זאת בכפוף למגבלות על פי דין ו/או מגבלות של חברת כרטיסי האשראי. לידיעתך, מועד זיכוי כרטיס האשראי שלך הינו בהתאם לנהלים ולמגבלות חברות כרטיסי האשראי ועל פי רוב מתבצע בתוך 3 ימי עסקים.

19.4 מובהר כי האתר רשאי להגביל את הסכום שישמש לבקשות משלוח טפסים, במועד אחד או לאורך תקופת זמן, כמו גם להפקדה לחשבון המשתמש שלך באתר. זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מגבלות חברות כרטיסי האשראי ו/או בהתאם לדרישות החוק מעת לעת, והינך מוותר על כל טענה בעניין זה.

19.5 לעניין משיכת כספים על ידי הלקוח – ראה סעיף 23.3 להלן.

19.6 כל העברה בנקאית כאמור ו/או זיכוי כרטיס האשראי של המשתמש מותנית בהיעדר מגבלה חוקית, לרבות צו שיפוטי או עבירה על חוקי איסור הלבנת הון ותתבצע לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי של המשתמש בלבד. בכל מקרה של בקשה לזיכוי חשבון בנק או כרטיס אשראי שאינו של המשתמש, לוטוסנד שומרת לעצמה את מלוא הזכות לסרב לבקשה זו ו/או לדרוש פרטים נוספים, על מנת שיהיה ניתן לבחון כי אין בבקשה זו משום הפרה של כל דין. 

 

20. הליך משלוח הטפסים

20.1 המשתמש יבחר את ההגרלה אליה הוא מבקש משלוח טופס, יסמן את המספרים או הצירופים בטופס הבקשה, ובסיום יידרש לאשר את המשלוח. הבקשה למשלוח טופס תבוצע אחר חיוב חשבון המשתמש ו/או חיוב כרטיס האשראי שפרטיו ימולאו על ידי המשתמש ו/או חיוב כרטיס האשראי שפרטיו שמורים במערכת הסליקה.

20.2 המשתמש יאשר את פרטי בקשת משלוח הטופס טרם שליחתה, ואישור זה משמעו אישור פרטי בקשת משלוח הטופס, הסכמה בלתי חוזרת למשלוח הטופס ואישור פרטי החיוב ובכלל זה אישור תשלום תוספת דמי הטיפול בבקשה. עם אישורך, תועבר בקשתך לאחת מנקודות המכירה המורשות של מפעל הפיס למשלוח הבקשה וקבלת טופס ההגרלה אשר הוא בלבד, יקנה את הזכות להשתתף בהגרלה.

20.3 אחר הטיפול בבקשת משלוח הטופס בנקודת מכירה מורשית של מפעל הפיס, ובכפוף לאילוצים טכניים ותקלות, ייסרק טופס ההגרלה, ואתה תקבל הודעה לכתובת הדוא"ל שלך, המודיעה לך כי בקשתך טופלה בהצלחה. ההודעה שתתקבל אצלך תכלול קישור (לינק) אשר יאפשר לך לראות את הטופס המשתתף בהגרלה בחשבונך באתר. לצרכי אבטחת מידע, סודיות ושמירה על פרטיותך, לוטוסנד תציג את טופס ההגרלה הסרוק בצורה חלקית בלבד.תצוגת הטופס הסרוק תהא נגישה למשתמש אחר מועד השלמת הטיפול בבקשת המשלוח, לפרק זמן של כשישה חודשים. עם זאת, ייתכן כי תצוגה זו תופסק או לא תהיה זמינה, עקב מגבלות שונות ו/או תקלות.

תצוגת הטופס הסרוק תהא נגישה למשתמש אחר מועד השלמת הטיפול בבקשת המשלוח, לפרק זמן של כשישה חודשים. עם זאת, ייתכן כי תצוגה זו תופסק או לא תהיה זמינה, עקב מגבלות שונות ו/או תקלות.

20.4 בהגרלות שסכום הזכייה בהן עולה על הסכום הקבוע בדרישות משרד האוצר ועפ"י תקנון מפעל הפיס, יתווספו על גבי הטופס המשתתף בהגרלה ארבעת הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות של המשתמש באופן מקודד. במקרים חריגים, עשויה לוטוסנד לשלוח טופס הגרלה תוך שימוש בפרטי עובדיה, כנאמנים עבור המשתמש וזאת על מנת לאפשר למשתמש להשתתף בהגרלה על פי בקשתו.

20.5 בקשות למשלוח טופסי הגרלות מתאפשרות באמצעות האתר בכפוף למועדי ההגרלות ולשינויים במועדים אלו, לזמינות נקודת מכירה מורשית פעילה של מפעל הפיס, ובכפוף לשיקול הדעת של לוטוסנד לסיים קבלת בקשות למשלוח טפסים באתר קודם לקיום הגרלה עקב עומסים או נסיבות אחרות. לוטוסנד יכולה לשנות, מעת לעת, את המועדים המוצגים באתר לקבלת בקשות למשלוח טפסים. לוטוסנד תפעל על מנת לאפשר קבלת בקשות למשלוח טפסים עד סמוך לשעת סגירת המכירה של ההגרלה, בכפוף לפרקי הזמן הנדרשים לקליטת הבקשה ולמשלוח הטפסים בנקודות המכירה המורשות של מפעל הפיס. במקרים חריגים בהם לא ניתן יהיה להשלים את הטיפול בבקשה למשלוח הטפסים להגרלה המיועדת, עקב עומס או תקלה או מכל סיבה אחרת, לוטוסנד תהא רשאית להשלים את הטיפול בבקשה למשלוח הטפסים בהגרלה הבאה ותעשה את מירב המאמצים למסור הודעה על כך למשתמש, אך אינה מתחייבת שהודעה זו תשלח או תגיע למשתמש. החובה לבדיקת השלמת הטיפול בבקשת משלוח הטופס להגרלה המיועדת או להגרלה אחרת הינה של המשתמש. בנסיבות שבהן לא הושלם הטיפול בבקשה למשלוח טפסים להגרלה המיועדת, המשתמש יהיה רשאי להודיע ללוטוסנד כי אין ברצונו שלוטוסנד תבצע עבורו את משלוח הטופס להגרלה הבאה ולוטוסנד תנסה להיענות לבקשתו. ככל שלא ימסור הודעה, יושלם הטיפול בבקשת משולח הטופס  בהגרלה הבאה אחר ההגרלה המיועדת.

20.6 יודגש, כי אין בשליחת בקשה למשלוח של טופס ע"י המשתמש או העברתו למשלוח בנקודות המכירה המורשות של מפעל הפיס על ידי לוטוסנד, משום התחייבותה של לוטוסנד כי הטופס אכן נשלח בהצלחה. רק קבלת העתק דיגיטלי סרוק של הטופס המשתתף בהגרלה אשר הופק במסוף מפעל הפיס בצירוף אישור השלמת התהליך שיישלח על ידי לוטוסנד, ייחשבו כהשלמת הטיפול בבקשת משלוח הטופס.

20.7 היה והליך הבקשה למשלוח טופס לא הסתיים, (וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל עומס בנקודות המכירה המורשות של מפעל הפיס, תקלת תקשורת, סירוב שידור טופס במסוף מפעל הפיס או כל סיבה אחרת), הרי במקרה כאמור, המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה מלוטוסנד ו/או מי מטעמה והינך מוותר מראש על כל תביעה אפשרית כנגד לוטוסנד ו/או מי מטעמה.

20.8 במקרה בו טיפול בבקשה למשלוח טופס לא הושלם, ובמידה וחויבת בתשלום בגין בקשה זו (עלות הטופס ודמי הטיפול בבקשה), הללו יושבו לך באמצעות זיכוי חשבונך באתר.

20.9 באתר תינתן לך אפשרות להורות למערכת למלא בקשות למשלוח טופסי הגרלה באופן אוטומטי ("חידוש אוטומטי"). לצורך הפעלת אפשרות זו, עליך לסמן את המשבצת המתאימה של ההגרלה בה אתה מעוניין להשתתף.

20.10 לאחר סימון החידוש האוטומטי, המערכת תשלח, על פי הנחיותיך, את בקשות משלוח טופסי ההגרלה מסומנים, למספר הגרלות קבוע, אשר ישלחו כל עוד לא תבטל את החידוש האוטומטי וחשבונך או כרטיס האשראי שלך יחויבו בגין משלוח בקשות אלו.

20.11 במידה ותרצה לבטל את בקשות משלוח הטפסים בחידוש אוטומטי, עליך לבטל את החידוש האוטומטי באזור האישי או לבקש ביטול זה באמצעות פניה לשירות הלקוחות. ממועד ביטול החידוש האוטומטי, לא יישלחו בקשות אוטומטיות נוספות למשלוח טפסים.

20.12 סימון משבצת החידוש האוטומטי הינה אישור לחיוב חשבון המשתמש ו/או כרטיס האשראי שלך על פי הנחיותיך כאמור בהתאם ליתרת חשבונך באתר.

20.13 הגרלת ה-"אקסטרה" (Extra) של מפעל הפיס הינה הגרלה בה ניתן להשתתף בעת בקשת משלוח טופס לוטו בלבד. משתמש אשר יבחר להשתתף בהגרלת ה-"אקסטרה" יסמן זאת בדף ה-"סיכום ושדרוג" של בקשת משלוח הטופס באתר. יודגש ויובהר כי המספרים המשתתפים בהגרלה נבחרים על ידי מפעל הפיס באופן אקראי, ואין המשתמש בוחר את המספרים המשתתפים בהגרלת ה-"אקסטרה".

20.14 השתתפות בהגרלת ה-"אקסטרה" באמצעות שירותי לוטוסנד כרוכה בעלויות נוספות, המורכבות במועד עדכון זה, מתשלום בסך 6 ₪ למפעל הפיס וכן תשלום דמי טיפול ללוטוסנד בסך 1 ש"ח. עלויות אלו יכולות להשתנות מעת לעת על ידי מפעל הפיס ו/או לוטוסנד. לעניין חישוב דמי הטיפול ראה את מחשבון חישוב התוספת בקישור הבא - מחשבון עלות השירות.

20.15 בצפייה בהעתק הדיגיטלי הסרוק של הטופס, לקוח אשר יבחר להשתתף בהגרלת ה-"האקסטרה" יוכל לזהות זאת על ידי הכתוב – "כן משתתף ב-Extra" בצירוף המספרים המשתתפים בהגרלה. לקוח אשר לא בחר להשתתף בהגרלה זו, יזהה זאת על ידי הכתוב - "לא משתתף ב-“Extra. יודגש כי על כל טופס המשתתף בהגרלת הלוטו, מודפס צירוף המספרים המשתתפים בהגרלת ה-"אקסטרה". רק טפסי הגרלה בהם מופיע הכיתוב "כן משתתף ב-Extra", בצירוף 6 הספרות שנבחרו על ידי מפעל הפיס, ישתתפו בהגרלה זו.

20.16 לוטוסנד תעשה את מירב המאמצים על מנת לספק שירות להגרלות ה-"אקסטרה", אך מסיבות שונות , עלולה לוטוסנד שלא לספק שירות זה, גם לאחר סימון זה על ידי המשתמש. 

 

21. חיוב בגין שירות משלוח הטפסים

21.1 תנאי לקבלת הבקשה למשלוח טופס הגרלה הינו אישורך, כאמור לעיל, לתשלום מלוא החיוב שיוצג לך אשר כולל הן את עלות טופס ההגרלה שבחרת והן את תוספת דמי הטיפול בבקשת המשלוח.  במידה ותבחר להשתתף בהגרלת האקסטרה, לדמי הטיפול בבקשה למשלוח הטופס יתווספו גם דמי טיפול בגין השתתפות בהגרלה זו כאמור בסעיף 20.14 לעיל. לצורך חישוב דמי הטיפול שתשלם בגין שירות משלוח טופס ההגרלה, אנא ראה את מחשבון חישוב התוספת בקישור הבא - מחשבון עלות השירות.

21.2 לוטוסנד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריף דמי הטיפול לבקשת משלוח (אם כי במקרה כאמור לא יהיה שינוי בגין בקשות למשלוח טפסים שהושלמו) או לוותר על דמי הטיפול כאמור, כולו או חלקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

21.3 כאמור דמי הטיפול בבקשת המשלוח (דהיינו התשלום בגין השירות) הינם בנוסף לעלות טופס ההגרלה ומהווה חלק מהמחיר הכולל המשולם על ידי המשתמש. כך לדוגמא בלבד, בעת תשלום כולל על סך 9.9 ₪ שישולם על ידי המשתמש, ובהינתן כי עלות טופס ההגרלה היא 6 ₪, אזי דמי הטיפול בבקשת המשלוח יהיו על סך 3.9 ₪.

21.4 דמי הטיפול בבקשת המשלוח אינם כוללים תשלום בגין כל הוצאה נוספת שאינה משלוח טופס ההגרלה בצורה אלקטרונית ובכלל זה אינם כוללים שירות שליחים ו/או דואר למשתתף ואינם כוללים תוספות בגין שירותים שלוטוסנד תידרש לשאת בהם, דוגמת דמי הטיפול המתווספים בעת משיכת כספים על ידי המשתמש באמצעות העברה בנקאית.

21.5 לוטוסנד לא תנצל ולא תעביר לידי המשתמש הטבות בצורת שובר השתתפות בהגרלה, אם וככל ואלו יינתנו על ידי מפעל הפיס ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בנושא זה.

 

22. זיכוי טפסים זוכים

22.1 הינך מאשר, בהרשאה בלתי חוזרת, ללוטוסנד לגבות עבורך את כספי הזכייה בהגרלות מפעל הפיס, בהתאם למגבלות הזדהות באמצעות תעודת זהות. על פי הנוהלים והתקנות הקיימים, (ראה אתר מפעל הפיס בקישור הבא - מידע אודות זכייה) כל זכייה בסכום העולה על הסכום שניתן לגבייה על ידי לוטוסנד, יתקבלו על ידי הזוכה ישירות, כאמור בסעיף קטן 22.6 להלן.

22.2 למען הסר ספק מובהר כי לוטוסנד וכל מי מטעמה, יהוו שלוחים של המשתמש לצורך החזקת הטופס הזוכה, מסירתו לאחת מתחנות מפעל הפיס, גביית סכום הזכייה, הפקדת סכום הזכייה לחשבון המשתמש והעברת סכום הזכייה לידי המשתמש, על פי בקשתו, ככל שיתאפשר (באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של המשתמש, ו/או העברה לחשבון הבנק שאת פרטיו ימסור במועד הבקשה להעברה בנקאית).

22.3 זיכוי כספי זכיית הטופס ייעשו על ידי העברה לחשבון המשתמש שלך באתר. אתה תהיה רשאי למשוך את כספי הזכייה בכל עת באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שלך ללא דמי טיפול. כן תהיה זכאי לבקש כי כספים מחשבונך יועברו בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלך, אחר מתן הודעה בכתב, מסירת פרטי חשבון הבנק אליו יועברו הכספים וכנגד תשלום דמי טיפול בהעברה בסך של 25 ₪ (וזאת בתנאי שסכום ההעברה עולה על דמי הטיפול בסך של 25 ש"ח). על אף האמור לעיל, משיכת כספים עלולה להיות מוגבלת, מטעמי אבטחה, מגבלות בנקים או חברות כרטיסי אשראי ו/או על מנת לשמור על הוראות הדין, לסכומים מרביים הנקבעים על ידי גורמים חיצוניים ו/או הנבחנים בתדירות משתנה הנקבעת על ידי לוטוסנד. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה למשוך את מלוא הסכום המבוקש במועד הרצוי, יש לפנות לשירות הלקוחות לסיוע.

22.4 הינך רשאי לעשות שימוש ביתרה המופיעה לזכותך בחשבון המשתמש בכדי לשלוח בקשות נוספות למשלוח של טופסי הגרלות, או לתת הוראה להעברת היתרה הזמינה (ובכלל זה כספי זכייה או חלקם) לכרטיס האשראי שלך, ככל שיתאפשר, ו/או לחשבונך בבנק, עפ"י הפרטים אשר יימסרו על ידך. זיכוי יבוצע רק לחשבון בנק / כרטיס אשראי על שמך, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי שירות הלקוחות (דוגמת העברה לחשבון בנק של קרוב משפחה מדרגה ראשונה).

22.5 זיכוי חשבונך באתר בגין כל זכייה יבוצע סמוך לאחר פרסום תוצאות ההגרלה של מפעל הפיס, למעט במקרים בהם המשתמש יידרש לגבות את הכספים בעצמו כאמור להלן או עיכובים שאינם בשליטת לוטוסנד.

22.6 במקרה של טפסים שלא ניתן לגבותם, דוגמת סכום הזכייה העולה על תקרת הסכום הפטור ממס כאמור ו/או בשל תנאי אחר של מפעל הפיס, אזי תזומן למשרדי לוטוסנד, שם יימסר לך הטופס הזוכה בכפוף להצגת תעודת זהות כולל ספח, או כל תעודה או אסמכתא נוספת או אחרת שתידרש ע"י לוטוסנד ותאפשר זיהוי מוחלט של המשתמש. במקרה כאמור, תידרש לפנות בכוחות עצמך, למשרדי מפעל הפיס על מנת לקבל לידיך את סכום הזכייה.

22.7 זימונך לאסוף את טופס ההגרלה יתואם עימך בהקדם האפשרי, בסמוך למועד הזכייה. הינך נדרש לתאם עם לוטוסנד את מועד איסוף טופס ההגרלה בתוך 10 ימים ממועד ההגרלה או 7 ימים ממועד מתן ההודעה על ידי לוטוסנד, על פי המוקדם. במידה וטופס ההגרלה הזוכה לא ייאסף על ידך במועד כאמור לעיל ולא תיצור קשר במסגרת התקופה כאמור לעיל להסדרת איסוף זה, לוטוסנד לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם עקב אי איסוף טופס ההגרלה על ידך. 

22.8 בעת מסירת הטופס, לוטוסנד תהא רשאית לדרוש את אישורך בכתב ו/או לצלם אותך עם הטופס, זאת על מנת לתעד את קבלת הטופס על ידך. 

 

23. שמירת טפסי ההשתתפות

23.1 טפסים אשר השתתפו בהגרלות מסוג צ'אנס, 777 ו- 123 יישמרו על ידי לוטוסנד למשך יום אחד ממועד קיום ההגרלה וטפסי לוטו למשך 14 ימים ממועד קיום ההגרלה. לאחר מכן יושמדו טפסים אלו. במידה ותבקש לקבל לידיך את טופס ההגרלה, יהא עליך להודיע ללוטוסנד על כך לפני המועדים שלעיל (יום אחד או 14 ימים, בהתאם לסוג ההגרלה).

23.2 על משתמש שטופס ההגרלה שלו זכה בהגרלה כלשהי, וחשבון המשתמש שלו לא זוכה בשל תנאי מפעל הפיס, (לדוגמה מחמת סכום זכיה גבוה או מכל סיבה אחרת), לאסוף את טופס ההגרלה ממשרדי לוטוסנד בתוך 7 ימים ממועד הזכייה. טופס זה ישמר במשרדי הנהלת האתר למשך 6 חודשים ממועד משלוח ההודעה בדוא"ל למשתמש על זכייתו ולא יושמד לפני משלוח לפחות 7 הודעות כאמור.

23.3 בחלוף המועדים המפורטים לעיל, ובמקרה שלא דרשת את הטופס המקורי, תהא לוטוסנד רשאית להשמיד את הטופס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד לוטוסנד או מי מטעמה בהקשר זה.

 

24. מדיניות ביטול השתתפות

אחר השלמת משלוח טופס ההגרלה (משמע קבלת טופס ההגרלה הסרוק המוצג באופן חלקי), לא ניתן לבטל את משלוח הטופס במסוף מפעל הפיס, אלא וככל שטופס ההגרלה טרם נרכש בנקודת המכירה של מפעל הפיס.

 

פרק ג' – הסכם נפרד על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958

25. הסכם נפרד

25.1 מוסכם בזאת, כי תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד לוטוסנד ו/או שעניינה תקנון האתר של לוטוסנד ו/או פעילות על פיו, הינה 6 (ששה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה. מובהר כי בעת ביצוע הרישום ובהסכמתך להשתמש בשירותיה של לוטוסנד, הינך מסכים להסכם נפרד זה ועל פיו קוצרה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 לששה חודשים וזאת על פי הוראות סעיף 19 לחוק האמור לעיל.

עדכון אחרון: 23.05.2024