1. מדיניות פרטיות זו מתארת את עקרונות היסוד והנהלים העיקריים לפיהם לוטוסנד בע"מ (להלן "לוטוסנד" או "אנו" או "אנחנו") פועלים על מנת להבטיח שהפרטיות של המשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמשים") תכובד בעת השימוש בשירותים של לוטוסנד על פי תנאי השימוש (להלן "תנאי השימוש"). לעניין תנאי השימוש למשתמשים ראה תקנון אתר.

2. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותך והשתתפותך ברשימות הדיוור והתפוצה של לוטוסנד.

3. לוטוסנד עשויה לעדכן את מדיניות זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. בכל מקרה של שינוי מדיניות, יעודכנו תנאי מדיניות פרטיות זו.

4. המידע הנוגע לכל משתמש ישמר במאגרי המידע של לוטוסנד וישמש את לוטוסנד לצורך מתן השירותים על פי תנאי שימוש של האתר המופעל על ידי לוטוסנד lottosheli.co.il  (להלן "האתר") ובכלל זה למעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לשירותים הניתנים על ידי לוטוסנד. לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנוגע לכל משתמש, הנדרש לצורך מתן השירותים ובכללם רכישת טפסי הגרלה, משלוחם, עדכון פרטי השירותים הניתנים וכד' וכן לעשות שימוש בשם המשתמש, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת דוא"ל וכד'. שימוש זה כולל גם העברת מידע זה לגורמים השונים בהתייחס לשירות הניתן, דוגמאת מפעל הפיס, זכייני מפעל הפיס, רשויות שונות וגורמים נוספים. פרטים נוספים של משתמשים אשר אינם נדרשים לצורך הפעילות באתר יוותרו בידי לוטוסנד ויעשה בהם שימוש בהתאם לפעילות המשתמש ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו. המידע שנאסף על ידינו ו/או מעובד על ידינו, ישמר במאגרי המידע שלנו ללא הגבלת זמן, בכפוף לסעיפים 13 ו- 14 להלן.

5. המידע האישי הנאסף על ידינו כולל גם את נתוני השימוש שלך. נתוני השימוש  נובעים מהאינטראקציה שלך עם השירותים של לוטוסנד. למרות שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתוני שימוש על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מזוהה בנסיבות מסוימות מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתוני השימוש מידע אישי לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבמידע אישי. אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את נתוני השימוש הבאים כשאתה מבקר או יוצר קשר עם לוטוסנד ובכלל זה מידע המתאר את המכשיר או הדפדפן שלך, מידע על ספק שירותי האינטרנט וסוג החיבור לרשת, לרבות כתובת ה-IP  שלך, וכן דפוסי שימוש, מערכת הפעלה ומידע נוסף.

6. אנו מעבדים את המידע האישי של המשתמש על מנת לבצע את התחייבויות החוזיות שביננו ובין המשתמש ובכלל זה למתן השירותים על ידינו, הסדרת ההתחייבויות שבינך ובין לוטוסנד. כן אנו מעבדים את המידע האישי לצורך אינטרסים סבירים, הוגנים וראויים של לוטוסנד ובכלל זה פיתוח עסקי, קשרי לקוחות, טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, שיפור השירותים של לוטוסנד וכן מילוי התחייבויות חוקיות החלות על לוטוסנד כלפי רשויות אכיפת החוק ו/או רשות המיסים.

7. לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע הנוגע אליך. בהתאם, אם אינך מסכים לאמור במסמך זה, או שאתה מתנגד לכך שלוטוסנד ו/או מי מטעמה, תעבד מידע הנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים המוצעים על ידי לוטוסנד, לרבות גלישה באתר לוטוסנד, רישום לאפליקציה או כל שימוש אחר.

8. מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים משתמש בפרטיו שלו, וזה נאסף על ידי לוטוסנד ועל ידי צדדים שלישיים. מידע סטטיסטי כולל מידע על נוהגי השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר לוטוסנד עושה במידע האישי ומיועד לצורכי ניהול פעילות הפלטפורמה, אבטחה, בחינת תלונות וכד'. ברישומך, הינך מסכים כי לוטוסנד ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.

9. לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין המידע האישי ובין המידע הסטטיסטי, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בפלטפורמה.

10. לוטוסנד רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). כמו גם המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב, כי בכפוף להוראות הדין, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י הסרת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור בפרוצדורה שקיימת באתר, באפליקציה או דרך קישור ההסרה המצורף להודעה שנשלחה.

11. לוטוסנד תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם. לשם כך, עשויה לוטוסנד להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.

12. לוטוסנד לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של משתמש אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

12.1 במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;

12.2 במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש המשתמש כי ינתנו לו;

12.3 למערכות צד שלישי הנדרשות לשם השלמת ביצוע השירותים (כגון מערכות של חברות סליקה, מפעל הפיס, זכייני מפעל הפיס וכו', המעורבים במתן השירותים);

12.4 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;

12.5 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין לוטוסנד שתחייב את חשיפת פרטיך;

12.6 אם תבצע/י באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת לוטוסנד עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;

12.7 כחלק מפעילות מסחרית כוללת דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של לוטוסנד ולא למשתמשים מסויימים;

12.8 אם לוטוסנד תמכור, תמחה, תעביר, תמזג את פעילות האפליקציה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

12.9 אם לוטוסנד תסבור בתום לב כי העברת המידע נחוצה להגנה על הזכויות, הביטחון האישי או הרכוש של לוטוסנד, עובדיה, נותני השירות שלה, המשתמשים בשירותיה או כל גורם אחר.

13. הינך זכאי לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של לוטוסנד. לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע ונזהה אותך בהתאם למדיניות לוטוסנד, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי, הינך רשאי לפנות ללוטוסנד על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – service@lottosheli.co.il. במידה ותבקש מלוטוסנד למחוק את המידע האישי לגביך, לוטוסנד תנסה להענות לבקשתך ובכלל זה על ידי הפיכת המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך, בכפוף לשמירת מידע שעשוי להדרש לצורך  בירורים עתידיים, שישמר כארכיב.

14. במקרה שעיבוד המידע האישי יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי המשתמש, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של לוטוסנד ואף הפסקת השימוש בהם. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות איסוף ועיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.

15. קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות. אנחנו משתמשים או עשויים להשתמש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון נתוני שימוש ומידע אחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותים  של לוטוסנד, כולל קבצי  Cookies,  אחסון נתוני אתר אינטרנט ושימוש בטלמטריה של רשת האינטרנט והאפליקציה. קובצי Cookies ונתונים אחרים של אתר אינטרנט  מאוחסנים במכשיר שלך ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של לוטוסנד ובכך מקלים על השימוש בשירותים של לוטוסנד ויוצרים מידע מצטבר על המשתמשים שלנו. המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב לקבל קובצי   .Cookies יש לציין כי חלקים מהשירותים של לוטוסנד עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש ב- Cookies.

16. ידוע לך כי מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל. בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, ומסירת מידע אישי ללוטוסנד, הינך נותן בזאת הסכמתך מדעת להעברה ו/או שמירה ו/או אחסון ו/או עיבוד של מידע אישי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

17. לוטוסנד מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של לוטוסנד ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, לוטוסנד לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

18. לוטוסנד רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר ו/או באפליקציה. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר או באפליקציה הרלוונטית.

19. יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בכל הקשור לפרטיותך במידע  ששמור אצלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל service@lottosheli.co.il.

 

עודכן לאחרונה: 23.05.2024