1. לוטוסנד אימצה מדיניות שמירת פרטיות, אשר מטרתה להגן על כל חבר רשום והמידע של אותו חבר רשום. לוטוסנד עשויה לעדכן את מדיניותה זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. בכל מקרה של שינוי מדיניות, יעודכנו תנאי שימוש אלו.

2. המידע הנוגע לכל חבר רשום ישמר במאגרי המידע של לוטוסנד וישמש את לוטוסנד לצורך מתן השירותים על פי תנאי שימוש של האתר המופעל על ידי לוטוסנד lottosheli.co.il  (להלן "האתר") ובכלל זה מעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לשירותים הניתנים על ידי האתר. לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנוגע לכל חבר רשום, הנדרש לצורך מתן השירותים ובכללם רכישת טפסי הגרלה, משלוחם, עדכון פרטי השירותים הניתנים וכד' וכן לעשות שימוש בשם המשתמש, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת דוא"ל וכד'. שימוש זה כולל גם העברת מידע זה לגורמים השונים בהתייחס לשירות הניתן, דוגמאת מפעל הפיס, זכייני מפעל הפיס, רשויות שונות וגורמים נוספים. פרטים נוספים של חברים רשומים אשר אינם נדרשים לצורך הפעילות באתר יוותרו  בידי לוטוסנד ויעשה בהם שימוש בהתאם לפעילות החבר הרשום ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו.

3. מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים חבר רשום בפרטיו שלו, וזה נאסף על ידי לוטוסנד ועל ידי צדדים שלישיים. מידע סטטיסטי כולל מידע על נוהגי השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של החבר הרשום והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר לוטוסנד עושה במידע האישי ומיועד לצורכי ניהול פעילות הפלטפורמה, אבטחה, בחינת תלונות וכד'. ברישומך, הינך מסכים כי לוטוסנד ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.

4. לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין המידע האישי ובין המידע הסטטיסטי, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים בפלטפורמה.

5. לוטוסנד רשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). כמו גם המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, לוטוסנד תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב, כי בכפוף להוראות הדין, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י הסרת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור בפרוצדורה שקיימת באתר, באפליקציה או דרך קישור ההסרה המצורף להודעה שנשלחה.

6. לוטוסנד תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם. לשם כך, עשויה לוטוסנד להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.

7. לוטוסנד לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של חבר רשום אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

7.1 במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;

7.2 במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש החבר הרשום כי ינתנו לו;

7.3 למערכות צד שלישי הנדרשות לשם השלמת ביצוע השירותים (כגון מערכות של חברות סליקה, מפעל הפיס, זכייני מפעל הפיס וכו', המעורבים במתן השירותים);

7.4 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;

7.5 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין לוטוסנד שתחייב את חשיפת פרטיך;

7.6 אם תבצע/י באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת לוטוסנד עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;

7.7 כחלק מפעילות מסחרית כוללת דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של לוטוסנד ולא לחברים רשומים מסויימים;

7.8 אם לוטוסנד תמכור, תמחה, תעביר, תמזג את פעילות האפליקציה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

8. הינך זכאי לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של לוטוסנד. לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע ונזהה אותך בהתאם למדיניות לוטוסנד, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי, הינך רשאי לפנות ללוטוסנד על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – service@lottosheli.co.il. במידה ותבקש מלוטוסנד למחוק את המידע האישי לגביך, לוטוסנד תנסה להענות לבקשתך ובכלל זה על ידי הפיכת המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך, בכפוף לשמירת מידע שעשוי להדרש לצורך  בירורים עתידיים, שישמר כארכיב.

9. לוטוסנד משתמשת בקבצי  Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

10. ידוע לך כי מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל. בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה, ומסירת מידע אישי ללוטוסנד, הינך נותן בזאת הסכמתך מדעת להעברה ו/או שמירה ו/או אחסון ו/או עיבוד של מידע אישי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

11. לוטוסנד מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של לוטוסנד ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, לוטוסנד לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

12. לוטוסנד רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר ו/או באפליקציה. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר או באפליקציה הרלוונטית.

13. מדיניות פרטיות זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לקראה בלשון נקבה, בנסיבות העניין.

 

עודכן לאחרונה: 10.08.2020